Bestsellery

Produkt dnia

GERDA TYTAN ZX GERDA TYTAN ZX 235,00 zł

Producenci

Zaloguj się

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b)      Sprzedawca – Rafał Stasiowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rafał Stasiowski Firma Handlowo – Usługowa HANBUD”, os. Niepodległości 3, 31-861 Kraków, NIP 6782054638, tel. 12 640 09 90, email: biuro@hanbud.com.pl;

c)      Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem  www.hanbud.com.pl oraz www.hanbud24.pl

d)     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

e)      Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

f)       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

g)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

h)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

i)        Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

b)      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hanbud.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient zobowiązany jest do:

a)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla przedsiębiorcy,

d)     korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego, w szczególności zdjęć, opisów itp., jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

e)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej Towarów oferowanych przez Sklep należy złożyć zamówienie, za pośrednictwem strony internetowej www.hanbud24.pl
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia” zawierającą ostateczne potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia tj.

a)      przedmiotu zamówienia,

b)      kosztów zakupu Towaru – zawierającą jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów i towarzyszących im usług, w tym całkowitych kosztów dostawy oraz wszelkich dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)      sposobu płatności za zamówione towary

d)     sposobu oraz terminu dostawy,

 1. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu istotnych elementów zamówienia, Klient potwierdza złożone zamówienie. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 2 powyżej i chwila jego otrzymania przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 3. Klient otrzymuje wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia, po sprawdzeniu przez Sklep dostępność zamówionych Towarów. Jeżeli w danym momencie zamówienie nie może być zrealizowane w całości lub w części z powodu braków magazynowych Klient zostaje o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku Klient może anulować lub zmienić złożone zamówienie. Zmiana zamówienia przez Klienta traktowana jest jak złożenie nowego zamówienia.
 4. Oferta na Towary z oznaczeniem "Promocja" lub "Wyprzedaż" jest ograniczona czasowo lub do wyczerpania zapasów stosownie do informacji znajdującej się przy danym Towarze. Zamówienia złożone po terminie obowiązywania promocji lub po wyczerpaniu zapasów nie będą realizowane przez Sklep, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Promocje na Towary nie podlegają łączeniu.

 

§ 4. Realizacja Zamówienia

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Towarów następuje tylko i wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta całości ceny, lub po spełnieniu przez Klienta indywidualnie uzgodnionych warunków zapłaty, potwierdzonych przez Sklep w treści wiadomości email, o której mowa w § 3 ust.4 Regulaminu.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony indywidualnie z Klientem sposób
 4. Termin realizacji dostawy wynosi nie więcej niż 25 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.  Dokładny termin dostawy Sprzedawca wskazuje w potwierdzonych warunkach zamówienia, zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Regulaminu.
 5. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragony w zależności od woli Klienta.
 6. Faktura VAT pełni rolę gwarancji w każdym przypadku, kiedy do produktu nie dołączono osobnej karty gwarancyjnej.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu

§ 5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym należny podatek VAT. Ceny Towarów są wiążące w chwili składania przez klienta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Towarów. Zmiana ceny Towaru nie obowiązuje w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Płatność za zamówione Towary następuje przelewem na zasadach przedpłaty w wysokości 100%, na wskazany przez Sklep numer rachunku bankowego. Sprzedawca, na wniosek Klienta może wyrazić zgodę na inny sposób zapłaty ceny.

§ 6.  Odstąpienia od umowy 

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru, lub ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
  3. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi). Klient może skorzystać z stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.  

§ 7 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał informację o odstąpieniu od umowy. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 2. Sprzedawca może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 3. Zwrot rzeczy przez Klienta następuje na adres Sprzedawcy - nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 5. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

§ 8 Wyłączenia od prawa odstąpienia od Umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

1)   umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)   umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)   umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 9 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 3. Zawiadomienie o wadzie Towaru albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zawiadomienie o wadzie powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania, co do sposobu usunięcia wady.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
 6. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę, Klient może:

a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. (Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.)

b)   żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 10 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora, a także dodatkową gwarancję Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, wszelkie szczegółowe informacje dotyczące istnienia i treści gwarancji jest prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu, a także przekazywana Klientowi w postaci dokumentu gwarancyjnego lub w innego określającego zasady udzielanej gwarancji.

§ 11 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
 4. Sprzedawca zapewnia wgląd do danych osobowy Klientowi oraz ich poprawienia, a także usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności z mediacji. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

      

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Nowości

Statystyki

Produkty:
68
Kategorie:
25
Nowości:
2
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:7b56b992e29341958560226339650e48#0}
Sklep internetowy Shoper.pl